ចំណាត់ក្រុម
ទូទៅ អំណាន

វិធីសាស្ត្រក្នុងទទួលបានភាពជោគជ័យលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានគិតដល់!

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីដែលមនុស្សជោគជ័យធ្វើ អ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដូចពួកគេដែរដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋី អ្នកត្រូវអ្នកអនុវត្តតាមនូវអ្វីដែលមហាសេដ្ឋីផ្សេងៗធ្វើដែរមានក្ដីសុបិន្តឲ្យធំ ដូច្នេះអ្នកនឹងមានទស្សនះវិស័យវែងឆ្ងាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់បានគិតផ្ដោតយ៉ាងមុតស្រួចតែចំពោះគោលដៅរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមើលមកខ្លួនឯងដូចជាអ្នកដែលធ្វើការងារឲ្យខ្លួន​​​​ឯង ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់នឹងធ្វើហើយ​​ ផ្ដាជ្ញាចិត្តចំពោះខ្លួនឯងឲ្យល្អបំផុត

ចំណាត់ក្រុម
ទូទៅ អំណាន

វិធីសាស្ត្រក្នុងទទួលបានភាពជោគជ័យលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានគិតដល់!

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីដែលមនុស្សជោគជ័យធ្វើ អ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដូចពួកគេដែរដើម្បីក្លាយជាមហាសេដ្ឋី អ្នកត្រូវអ្នកអនុវត្តតាមនូវអ្វីដែលមហាសេដ្ឋីផ្សេងៗធ្វើដែរមានក្ដីសុបិន្តឲ្យធំ ដូច្នេះអ្នកនឹងមានទស្សនះវិស័យវែងឆ្ងាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់បានគិតផ្ដោតយ៉ាងមុតស្រួចតែចំពោះគោលដៅរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមើលមកខ្លួនឯងដូចជាអ្នកដែលធ្វើការងារឲ្យខ្លួន​​​​ឯង ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់នឹងធ្វើហើយ​​ ផ្ដាជ្ញាចិត្តចំពោះខ្លួនឯងឲ្យល្អបំផុត